Polityka prywatności

Polityka prywatności strony producenta Aldex Sp. z O.O. i sklepu Artera.pl: Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych ALDEX Dyderscy Sp. z O.O., adres: 42-217 Częstochowa, ul. Dąbkowskiego 40, e-mail: aldex@aldex.com.pl, kontakt@artera.pl.

Czas przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych. Zbierane typy danych wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Położenie geograficzne, Różne typy danych. Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji. Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może uniemożliwić Aplikacji świadczenie usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Miejsce: Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach związanych z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania: Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Wykorzystanie zgromadzonych danych: Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, jak również do następujących celów: Analityka, Funkcje społecznościowe, Interakcje oparte na lokalizacji, Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Komentowanie treści, Kontakt z Użytkownikiem, Obsługa płatności, Rejestracja i uwierzytelnianie, Remarketing i targetowanie behawioralne, Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform. Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

Informacje dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych: Działania prawne: Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika: Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce: Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników: Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu, w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych na początku niniejszego dokumentu. Ta Aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”. Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania „Do Not Track”, należy przeczytać ich polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności: Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Definicje i odniesienia prawne:

 • Dane Osobowe (lub Dane): Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
 • Dane o wykorzystaniu: Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.
 • Użytkownik: Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.
 • Podmiot Danych: Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.
 • Procesor Danych (lub Nadzorca Danych): Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 • Administrator Danych (lub Właściciel): Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja prawna, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej aplikacji, chyba, że wskazano inaczej.
 • Ta Aplikacja: Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.
 • Cookie: Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.
 • Informacje prawne: Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.

Ochrona praw autorskich

Zgodnie z Ustawą z dn. 04 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” informujemy, że wszelkie treści, opisy, loga i zdjęcia opublikowane na stronie producenta www.aldex.com.pl oraz sklepu www.artera.pl są własnością firmy Aldex Sp. z O.O. z siedzibą w Częstochowie.

Kopiowanie, przetwarzanie, udostępnianie oraz używanie bez zgody Aldex Sp. z O.O. jest zabronione.

Firma Aldex Sp. z O.O. wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z materiałów dostarczanych swoim dystrybutorom wraz z ofertą handlową. Inne podmioty zainteresowane dalszą dystrybucją wyżej wymienionych danych proszone są o kontakt e-mail: aldex@aldex.com.pl lub kontakt@artera.pl

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad;
 3. W przypadku Towarów opisanych jako używane bądź niepełnowartościowe, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar zgodny z opisem zawartym na stronie Sklepu internetowego, w tym w szczególności, Towar wolny od wad innych jak ta wskazane w opisie Towaru, o których Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu;
 4. W przypadku Towarów oznaczonych na stronach Sklepu internetowego jako używane bądź niepełnowartościowe, przy których znajduje się dokładny opis Towaru wraz z opisem wad tych Towarów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 5. W przypadku Towarów oznaczonych na stronach sklepu internetowego jako używane, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu;
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób, w tym na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aldex@aldex.com.pl lub kontakt@artera.pl.;
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację;
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione;
 9. Sprzedawca ponosi koszty odbioru reklamowanego towaru od Klienta.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 3. przez Sprzedawcę,
 4. przy pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@artera.pl (w przypadku zakupów w naszym sklepie internetowym) lub bezpośrednio na adres e-mail opiekuna.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie www.artera.pl. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. W przypadku regularnego dostarczania Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres siedziby Sprzedawcy.
 8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca  nie jest zobowiązany do zwrotu mu poniesionych przez niego dodatkowych  kosztów.
 10. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku Towarów, które wymagają odesłania w formie przesyłki paletowej, szacunkowa wysokość kosztów odesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. wynosi 150,00 zł dla jednej przesyłki.

Wzór odstąpienia od umowy

Adresat:
ALDEX Dyderscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbkowskiego 40, 42-217 Częstochowa,

aldex@aldex.com.pl, kontakt@artera.pl

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
________________________________________